Future nostalgia, Aristoi gallery, Cracow, 2016

 

Future nostalgia, Aristoi Gallery, Cracow, 2016

 

 

Curator: Zosia Małysa

More info: http://www.aristoi.pl/